Praktijkondersteuning diabetes

De zorg voor patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) wordt in 't Ravelijn georganiseerd door het diabetesteam van Nucleus Chronische Zorg.

Het diabetesteam bestaat uit verschillende disciplines. De huisartsenpraktijk neemt een belangrijke rol in bij uw diabeteszorg. In principe wordt iedere diabetespatiënt 4 maal per jaar opgeroepen voor controle: 3 kwartaalcontroles en 1 jaarcontrole. Hiervan kan in individuele gevallen worden afgeweken. Binnen de zorggroep ziet het diabetesbehandelteam er als volgt uit:

Uzelf

U heeft er niet voor gekozen om diabetespatiënt te worden, u heeft wel keuze in de manier waarop u met uw ziekte omgaat. Het grootste deel van het jaar bent u uw eigen behandelaar. Het ministerie van VWS spreekt over ‘zelfmanagement’. Volgens de DBC-systematiek is een gemiddelde diabetespatiënt binnen onze zorggroep nog geen 4 uur per jaar in behandeling van één van onderstaande disciplines. Dit betekent dat de huisarts dan wel medisch inhoudelijk eindverantwoordelijk is voor de geleverde zorg, maar dat u zelf verantwoordelijk bent voor de manier waarop u deze zorg in uw dagelijkse leven vorm en inhoud geeft. U beslist iedere dag in hoeverre u zich houdt aan leefregels. Bij leefregels kunt u denken aan beweging, voeding, roken, alcohol en therapietrouw. Dit zijn belangrijke zaken die van invloed zijn op het ontstaan of juist uitblijven van complicaties.

Huisarts

Van de huisarts hoort u de diagnose Diabetes mellitus type 2. Hij is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt en daarmee de hoofdbehandelaar binnen het team. U kunt daarbij denken aan: het geven van medicatie, adviezen over leefstijl en - indien nodig - doorverwijzen naar andere hulpverleners.

Praktijkondersteuner(POH)

De POH voert door de huisarts gedelegeerde werkzaamheden uit. Zij heeft een eigen spreekuur speciaal voor mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en astma/COPD. Tijdens dit spreekuur voert zij controles uit en geeft persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan patiënten om de ziekte goed onder controle te krijgen of te houden. Ook besteedt zij veel aandacht aan de leefstijl van de patiënt. In regelmatig overleg tussen huisarts en praktijkondersteuner worden de controles en het behandelplan besproken, zodat de huisarts volledig op de hoogte blijft van de gezondheidssituatie van de patiënt en hierin blijvend kan sturen.

Diabetesverpleegkundige (DVK)

De DVK is een verpleegkundige met een specialistische vervolgopleiding. De DVK van onze zorggroep is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de EADV (de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners). De DVK is voor de huisarts en de POH-er bereikbaar voor vragen bij meer complexe situaties. In een aantal gevallen kan zij (tijdelijk) de diabeteszorg overnemen van de POH-er.

Diëtiste

De zorggroep heeft afspraken gemaakt met diëtisten in de regio. Dit betreft zowel vrijgevestigde diëtisten als diëtisten werkzaam voor Stichting ZorgSaam. In 't Ravelijn is een vrijgevestigde diëtiste werkzaam.

Podotherapie

Een veelvoorkomende complicatie bij diabeteszorg is voetproblemen. De zorggroep heeft contracten afgesloten met podotherapeuten in de regio. Wat betreft voetproblemen volgen wij de branchenormen van de podotherapeuten en de pedicures. De huisarts kan u bij voetproblemen doorverwijzen naar een podotherapiepraktijk.